Na sprzedaż Na wynajem
Cena
Liczba pokoi
Powierzchnia
Rodzaj działki
Przeznaczenie lokalu
Rodzaj obiektu
 
Skup mieszkań
tel. 91 333 63 63
Oferujemy szybki skup mieszkań, domów oraz działek w Szczecinie oraz w pasie nadmorskim.

Zapewniamy bezpłatnie pełną obsługę prawną transakcji oraz ponosimy koszty notarialne.

Szczególnie polecamy przy spadku, zamianie mieszkań, spłatach zadłużeń na nieruchomości oraz ograniczonym czasie na sprzedaż nieruchomości.

Dokumenty

Informacja dodatkowa dla konsumenta zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą Przedsiębiorcy

Zamawiający, który zawarł umowę poza lokalem Przedsiębiorcy może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Przedsiębiorcę tj. `Świat Nieruchomości` Tomasz Siwicki, al. Piastów 14/2, 70-333 Szczecin (dalej: Przedsiębiorca) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na powyższy adres lub złożyć osobiście.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy , że jeżeli Przedsiębiorca wykona usługę na wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Zamawiający utraci prawo do odstąpienia od umowy o których mowa w artykule 27 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Świat Nieruchomości Tomasz Siwicki , adres: al. Piastów 14/2 , 70-333 Szczecin.
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawartej z Tomaszem Siwickim przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Świat Nieruchomości Tomasz Siwicki z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 14/2, zawartą w dniu ………………………… umowa numer …………………………………
- dotyczącej : kupna/najmu/sprzedaży (*) : …………………………………………………………………………
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………
- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………
- Podpis konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………… Data ……………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Świat Nieruchomości, Al. Piastów 14/2, 70-333 Szczecin, e-mail: ADO@swiatnieruchomosci.pl  tel. 91-333-63-63

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
- w celu wykonania umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku (art. 6 ust.1b RODO);
- w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);
- w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);
- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);
- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości drogą elektroniczną na adres e-mail - na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).
- w celu przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO)
- w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert, na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO)
- w celu przekazania wybranym przez Pośrednika doradcom kredytowym na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO)
- w celu przesłania do wskazanej kancelarii notarialnej w celu przygotowania projektu aktu notarialnego na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO)

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku,
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: współpracującym biurom nieruchomości, firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich.
Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane .

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych,  które może Pani/Pan przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny :
Świat Nieruchomości Tomasz Siwicki, Al. Piastów 14/2 , 70-333 Szczecin
lub nasz adres e-mailowy ADO@swiatnieruchomosci.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.